Oslo Airport City

Visjon: En ny destinasjon i form av landets største, viktigste og mest sentrale næringspark på Gardermoen, hele Norges knutepunkt.

Strategi: Vi skal være svært aktive på utvikling, planlegging, utleie og salg og gjennomføring av våre prosjekter og mindre aktive på eierskap og facility management etter oppfyllelse av våre kontraktsforpliktelser.

Vi skal løpende vurdere og avklare om prosjekter skal gjennomføres i egenregi eller i strategiske samarbeid/partnerskap med, eller salg av tomter til, aktører og brukere som tilfører økt verdiskapning i enkeltprosjekter og/eller for den helhetlige destinasjonsutviklingen.

Hovedmål: Oslo Airport City, OSL og Jessheim by vil sammen bli porten til og fra Osloregionen, Norge og Norden ut fra destinasjons-utbygging i form av bærekraftig utvikling og etablering av nye varige arbeidsplasser og innovative og fremtidsrettede energiløsninger.

Konsept: Utvikle Norges første flyplassby ut fra overordnede føringer i Oslo og Akershus Areal- og transportplan fra 2015 om knutepunktutvikling med god kollektivdekning og tilgjengelighet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med fokus på: Utvikling av OAC Sentralpark, et sentralområde som differensierer seg fra konkurrerende næringsområder på Gardermoen, med tilbud av urbane funksjoner fra sosial infrastruktur som hotell inkl. konferanse/arena, kontor, handel, torg/park, aktivitetsbygg mv. som er verdiøkende for brukere, besøkende og destinasjonen som helhet

Etablere clustere innen Sjømat, Mobilitet og nye innen f.eks Helse, Fornybar energi mv.

Utvikling av OAC Logistikkpark som et generisk logistikk- og lagerområde tilpasset flyplassrelatert virksomhet, med sekundærfunksjoner som kontor, administrasjon, produksjon mv. beliggende vest- og nord for OAC Sentralpark, som konkurrere om større lager/logistikk aktører som kan dra nytte av nærhet til den sentrale infrastrukturen OSL, på bane og E6 og 16.

Segmentfordeling:
(1) OAC Logistikkpark, (2) OAC Mobilitetspark og (3) OAC Sentralpark

Struktur: Aktive på utvikling, utleie, utbygging og salg, og mindre aktive på eierskap som våre eieres strategiske verktøy i utviklingen av en ny destinasjon. Løpende vurdere utvikling i egenregi opp mot partnerskap og/eller tomtesalg.

Oslo Airport City skal komplementere, forsterke og skape synergier mellom de verdiskapende etableringene som allerede eksisterer i området, og være drivkraften og motoren i å bygge en ny destinasjon i direkte tilknytning til OSL – Norges største og Nordens nest største flyplass.

Flyplassbyer er fremtiden

Airport Cities/Aerotropolis har tiltrukket seg betydelig interesse de senere årene. Etterspørselen etter flyplass-nær lokalisering øker globalt. Flyplasser transformeres fra å være primærinfrastruktur for lufttransport til multifunksjonelle konglomerater som generer en sterk kommersiell utvikling både på mikro- og makronivå. Flyplasser bygges ikke lenger rundt de største byene, nå bygges byene rundt flyplassene, og utviklingen internasjonalt skjer stadig raskere.

Over 1.100 dekar eies av selskapet

Ca 1 mill. m2 er planlagt til utvikling og utbygging

previous
next

Delmål

Bygge et godt omdømme ved å utvikle og bygge med høy kvalitet for å skape høyest mulig verdi og avkastning for aksjonærfellesskapet med fokus på:

- Ferdigstille sjømatterminalen WSC på 55.000 m2 og samtidig søke nødvendige planendringer for å kunne utvikle og bygge ytterligere ca 30.000 m2 innen logistikk for sjømat og annen komplementerende logistikk på nabotomtene i OAC Sentralpark

- Videreføre mobilitetsclusteret på nabotomtene til Porsche Center Gardermoen ferdigstilt i 2022, med nye utsalgs- og tilrettelegging/service bygg på ca 12.500 m2

- Sluttføre regulering og søke leieavtaler i OAC Logistikkpark med trinnvis utbygging fra syd på til sammen ca 35.000 m2

- Utvikle og bygge hotell inkl. konferanse, restauranter, handel, aktivitet på sentralområdet trinnvis på til sammen ca 35.000 m2

Dette skal vi gjøre i området rett ved Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL, Flytoget, E6, E16 og Jessheim by, som stadig tiltrekker seg bedrifter fra alle deler av næringslivet, samt et bredt og mangfoldig spekter av tjenestetilbud.

Den stadig økende globaliseringen medfører et voksende behov for arbeidsplasser, overnatting, kongress/seminar, handel/service, logistikk/transport og rekreasjon i umiddelbar nærhet til toppmoderne transportforbindelser - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Styre

 • Thor E. Thoeneie

  Daglig leder

 • Fredrik Torgersen

  Styreleder

 • Christian Müller

  Styremedlem

 • Bengt Rem

  Styremedlem

 • Mona Ingebrigtsen

  Styremedlem

 • Finn Erik Røed

  Styremedlem